STUDIER

KONST studier


1.Expressionismen inom 1900-talets bildkonst  4,5 poäng. (Lars Wängdahl)

3.Svensk modernism i mellankrigstidens bildkonst  4,5 poäng. (Lars Wängdahl)

2. se ARKITEKTUR -   Gaudí, Wagner och Gropius

4. Postmodernism 5 poäng. Mycket välskrivet och intressant svar med bra exempel. Utmärkt beskrivning och karakterisering av byggnadernas formspråk som vittnar om god förståelse för både modernism och postmodernism. Bra! (Olle Wilson)
 Del B  Attributionsfrågor Som konstvetare är det viktigt att ha minnesbilder av olika verk, en kanon att referera till; fem verk från delkursens period.

Del B: 23 poäng. Mycket bra svar. Du går in på verken på ett fint karakteriserande sätt. (JL)  VG  , och Jakob Lindblad
ARKITEKTUR historia
HÖSTTERMINEN 2023 - Dante 


Inför 2024

 • 7,5 högskolepoäng, Högskolan i Borås, Studieort: Ortsoberoende  Som fristående kurs


  I kursen Färglära jobbar vi brett inom färgområdet, både teoretiskt och praktik. Färg som kulör spelar en stor roll i den miljö vi vistas, vår offentliga miljö, arbetsplatsen eller hemmet. Med hjälp av färg kan vi uttrycka oss och kommunicera med andra. Med färg kan vi exempelvis skapa en viss stämning i en miljö eller produkt, förstärka budskap och funktion eller uttrycka sig konstnärligt. Färg finns över allt och angår oss alla. Våra färgval påverkar människor både medvetet och omedvetet.

  Kursen introducerar studenterna till området färglära, dvs hur grundläggande kunskaper inom färglära kan användas somverktyg att identifiera, analysera och beskriva färg i gestaltande syfte. I kursen ingår också praktiska tillämpningar av metoderför arbete med färgsättningar. Kursens huvudsakliga innehåll är:

  •   Grunderna inom färglära

  •   Introduktion till olika färgsystem

  •   Introduktion till kulturella aspekter på färg

  •   Begrepp och metoder för praktisk tillämpning av färglära i gestaltande syfte

  •   Praktiska tillämpningningar av färgblandning baserat på kursens teori och metoder

  Min egna färgsida • Äldre litteratur från Homeros till Petrarca
  7,5 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Ortsoberoende   Som fristående kurs

  Kursen behandlar olika litterära genrer inom den antika och medeltida europeiska litteraturen, med fokus på uppkomst, utveckling och intertextualitet (hur texter påverkar varandra). Via föreläsningar ges en historisk överblick över ursprung, tradering och förvaltande av förmoderna texter från antiken till renässansen. Stort fokus läggs på genre karaktäristika. Vid seminarier fördjupar studenterna sina kunskaper om litterära genrer, deras författare och verk, genom läsning av genre- och tidstypisk litteratur. Aktuella texter studeras i svensk eller engelsk översättning. Varje seminarium introducerar en specifik litterär genre (Epik, Drama, Lyrik, Filosofi, Retorik, Historieskrivning, Romanen, biografin och krönikeberättelser), i allmänhet med avstamp i den klassiska grekiskspråkiga kulturen. Genrens utveckling och betydelse för den senare latinsk- och grekiskspråkiga världen studeras. Senare delen av kursen omfattar den västeuropeiska och den bysantinska medeltidens litteratur och dess kopplingar tillantiken.


AI genererade texter >>


Kurser på universitet: Uppsala Universitet, Karlstads Universitet,Umeå Universitet, Linnéuniversitetet


Folkhögskolor: Åredalens och Malmfältens, PRO Gysinge, Folkuniversitetet Uppsala, Wik fhsk


2023

KBGAT1 - Skissteknik I min egna skisskurs sida


2022

Renässansens perspektiv 

Illustration Kurs, grundnivå • 7,5 hp • ht 2022

Praktisk arkitekturhistoria. Bebyggelseutvecklingen från 1800-talet till idag. Kurs, grundnivå • 7,5 hp • vt 2022

B-kursen konstvetenskap Teori, metod och uppsats (Saklighet och symbol: två landskapsmotiv av Gunnar Svenson m.m. dokument)


2021

Konst- och bildvetenskap II: Konst- och bildvetenskap – Konstliv, konstmuseer, konstpedagogik och offentlig konst. (dokument)

Arkitekturhistoriska speglingar av tid och rum

B-kursen Konst och visuell kultur 1870-1950.
____________________________________________

Till minne av en stor man (To the Memory of a Great Man)

545 Youtube visningar, 16 min.,  sedan 8 maj 2014 >>

Film om dr John Löwenskjöld,

producerad till utställningen över hans minne och gärning av

International Life Assurance Company 1972.


Idé, manus, regi: Björn Lövin


Producenter: Roy Andersson och Kalle Boman

Projektledare: Bo Jonsson

Foto: Lasse Swanberg

Klippning: Kalle Boman

Medverkande:

Olle Björklund,

Peter Cowie,

Lars-Olof Löthwall,

Björn Lövin,

Peter Starck,

Anita Wall
En idé för C uppsats:

BJÖRN LÖVIN

Klas Östergrens "Större trygghet aldrig fanns" är mycket underhållande och träffsäker." "En bruten kanslisvenska" som erbjuder en påfrestande men i längden fullständigt fängslande läsning." ""Större trygghet aldrig fanns" är en finurligromansom avtäcker det moderna Sveriges inte alltid trevliga aspekter."


Man kunde kalla romanen för en adaption, baserad som den är på en utställning av konstnären Björn Lövin, först visad på Göteborgs konsthall 1972. Utställningen In Memoriam kretsade kring det fiktiva försäkringsföretaget ILAC och dess grundare John Löwenskjöld. I en kortfilm beskrev Lövin hur denna kontroversiella entreprenör hade organiserat en kooperativ gemenskap, för att sedan falla offer för en lönnmördares kulor på Bremens flygplats. Aftonbladet >>Klas Östergren: "Björn Lövins konst har satt spår i mig" SR  35 min - lör 15 okt 2022 kl 06.00
Konstnären Björn Lövins sätt att skapa fiktiva verkligheter har fascinerat Klas Östergren ända sedan första gången han såg "In memoriam" 1973: "Jag har insett, att det är så har jag skrivit många av mina böcker!" >>Moderna Museet >>

Konstnären Björn Lövin var tidigt ute med konceptkonst och stora installationer, varav tre omfattande miljöer nu har återskapats på Moderna museet. DN >>PRESSMEDDELANDE -12 NOVEMBER 2008

IN MEMORIAM
Lördag 15 november, 14:00
Björn Lövins installationer från det tidiga 1970-talet är unika
för svensk konst från denna tid. Trots detta är kunskapen om
honom och hans verk liten. Till utställningen History Acts har
Göteborgs Konsthall rekonstruerat verket In Memoriam.
Denna process inleddes med en jakt på information men det
skulle visa sig att det fanns väldigt lite dokumentation att ta
del av. Andréas Hagström, som lett researcharbetet, pratar
om Björn Lövin, verket In Memoriam och arbetet med att
rekonstruera detta verk, som första gången visades på
Göteborgs Konsthall 1972. >>PRESSMEDDELANDE - 6 AUGUSTI 2014 

Avesta Art Academy Afton om Björn Lövin med Kalle Boman >>


Jakob Zetterström som kände Björn och hans kontnärskap väl var curator.Om Björn Lövin på Konst i Gryt sommaren 2014 av Jakob Zetterström