STUDIER

studieplaner_____________________________________________
___HÖSTEN 2024 ___________________________________________

Litteraturhistoria 1:

Motiv och tema - GU 25%  hela ht   >>  

Vilka ämnen, situationer och frågor är viktiga i litteraturen – och i våra liv? I kursen studeras ett urval litterära verk från olika tider med fokus på grundläggande mönster vad gäller motiv och tema. Du ges även möjlighet att utveckla din förmåga att analysera, tolka och jämföra litterära texter i olika genrer. Kursen är uppdelad i tre delkurser som var och en fördjupar det litteraturhistoriska studiet.


Skönlitteratur i bokform

Almqvist, Carl Jonas Love, Det går an (valfri utgåva, finns på www.litteraturbanken.se)

Benedictsson, Victoria, Pengar (valfri utgåva, finns på www.litteraturbanken.se)

Dante Alighieri, Den gudomliga komedin (valfri utgåva)

Homeros, Odysséen (valfri utgåva, Ingvar Björkesons övers.)

Martinson, Moa, Kvinnor och äppelträd (valfri utgåva)

Voltaire, Candide (valfri utgåva)

Sundström, Gun-Britt, Maken (valfri utgåva)


Kommentarlitteratur i bokform

Bergsten, Staffan & Lars Elleström, Litteraturhistoriens grundbegrepp, 2. rev. uppl., Lund: Studentlitteratur, 2004

Ekholm, Christer, Epikanalys – en kort introduktion, Malmö: Gleerups, 2019

Ytterligare texter tillgängliggjorda via Canvas och www tillkommerI kursen belyses linjer i västerländsk litteraturhistoria genom ett fokus på grundläggandemönster vad gäller motiv och tema. Ett urval av litterära verk studeras i ett historisktperspektiv och förmågan att analysera, tolka och jämföra litterära texter i olika genreroch från olika tider tränas. Kursen ger en grundläggande kunskap om relevanta litteraturvetenskapliga begrepp samt möjlighet att tillämpa olikasorters analytisk läsning av skönlitteratur.

Delkurser

  1. Motiv och tema  2,5 hp  introducerar de litteraturvetenskapliga begreppen motiv och tema.Genom studier i olika typer av litterära texter ges en förståelse av vad begreppeninnebär och hur analys och tolkning med ett sådant fokus kan ge nya perspektiv påtexternas betydelse i ett historiskt perspektiv.

  2. Motiv och temastudium 1: Från äldre tid till romantiken  2,5 hp följs ett tematiskt spår via studier av ett urval litterära texter från äldretid fram till romantiken. De litterära verken diskuteras i litteratur- ochkulturhistoriska perspektiv och studenten tränas i att med tematisk inriktninganalysera, tolka och jämföra litteratur i olika former.

  3. Motiv och temastudium 2: Från romantiken till nutid  2,5 hp delkursen följs ett tematiskt spår via studier av ett urval litterära texter frånromantiken fram till nutid. De litterära verken diskuteras i litteratur- ochkulturhistoriska perspektiv och studenten tränas i att med tematisk inriktninganalysera, tolka och jämföra litteratur i olika former.


Abrahamitiska religioner SU 7,5hp 50% (2024-11-04 - 2025-01-19)  >>

I kursen studeras religioner med ursprung i Mellanöstern, dvs. judendom, kristendom och islam.

Kursen behandlar dessa traditioners uppkomst, historiska utveckling, grundtankar, gudstjänstliv och förhållande till samhällslivet. Även relationer mellan dessa traditioner liksom centrala likheter och skillnader tas upp. Kursen ger också inblick i centrala källor och källkritiska frågor i anslutning till dessa religiösa traditioner.


Mytologins värld. En religionshistorisk introduktion.7,5 hp 50% ( 02 sep, 2024-10 nov, 2024) Lnu >>

Myter skiljer sig från andra berättelser genom att vara mycket fantasifulla och samtidigt, lite motsägelsefullt, fungera som vägledande för enskilda människors och sociala gruppers moraliska och estetiska ställningstaganden. Av myter har människor lärt sig vad som bör uppfattas som rätt och fel, vad som bör uppfattas som skönt och fult, behagligt och äckligt.
På kursen Mytologins värld får studenterna sätta tänderna i antika, klassiska myter och tränas i att kritiskt analysera dessa: Varför berättas dessa fantasifulla myter just på ett visst sätt och inte på ett annat? Studenterna får också studera samtida myter: Hur förändras myter? Och varför förändras de på vissa sätt men inte på andra? Studenterna får också möta myter i olika konstformer, i synnerhet i form av ett par episka storfilmer: Spelar konstformen, genren, någon roll för mytens budskap? Den kritiska träningen syftar till att studenterna efter kursen ska kunna identifiera vad som är en myt, kunna analysera myternas etiska och estetiska budskap samt kunna resonera om myternas relation till de samhällen vari de berättas.
Det forntida källmaterialet består av den mesopotamiska skapelsemyten Enuma elish, den grekiska, episka myten Illiaden och kortare texter från Den poetiska Eddan. I modern tid analyseras Richard Wagners Der Ring des Nibelungen samt filmerna Troya [ >>]   och King Arthur samt några musiklåtar.


Materialet hämtas alltså enbart från den västerländska sfären. Detta beror inte på någon omedveten etnocentrism. Orsaken är istället att denna begränsning gör det möjligt att under en kortare kurs resonera runt historisk förändring.

_____________________________________________
___VÅREN 2025 ___________________________________________

RELIGION

Romarbrevet: Paulus och Guds nåd, 25% vecka 4-23 Li.u  >>

Romarbrevet är en av de bibelböcker som har haft störst inflytande i kyrkans historia, särskilt under Reformationen och därefter. Paulus återkommer ständigt i brevet till frågan om Guds nåd och vad den innebär. Denna grundkurs i bibelvetenskap ger en introduktion till brevet och dess teologiska budskap. Särskilt fokus läggs på Paulus förståelse av Guds nåd. Kursen är icke-språklig och bibeltexterna läses i översättning. Lägg märke till att kursen är en nätkurs med några seminarier via videokonferens. >>

Primärkällor Romarbrevet 1–16 ur Bibel 2000 (utgåva med noter) alternativt www.bibeln.se och ur Svenska folkbibeln 2015 (utgåva med noter) alternativt www.folkbibeln.net.

Bibelkommentar och översikt

Hans Johansson, Så räddar Gud världen: Romarbrevet. NTB (Örebro: Libris, 2006). (urval ca 250 s; hoppa över nutidsreflektioner)

John Barclay, Paul and the Subversive Power of Grace (Cambridge: Grove Books, 2017).1 (ca 25 s)

Det här är en populär sammanfattning om ny forskning om Paulus. Boken finns att köpa som

digital bok (PDF-fil) för ca 50 kr via https://grovebooks.co.uk/collections/biblical/products/b-

80-paul-and-the-subversive-power-of-grace. Glöm inte att välja digital bok. Då går det snabbare.

(eller för den som vill ha mer utmaning: John M. G. Barclay, Paul and the Power of Grace [Grand Rapids: Eerdmans, 2020]. [urval på ca 100 s]).

Metodhäfte om bibeltolkning (ca 25 s) Finns tillgänglig i det digitala kursrummet (lisam.liu.se).

Kristen tolkningshistoria

Mark Reasoner, Romans in Full Circle: A History of Interpretation (Louisville: Westminster John Knox Press, 2005). (150 s)


_________________________


Litteraturhistoria 2 GU Fiktionella personer 25%  hela vt    >>

Vad är egentligen en fiktionell person? Hur hanteras och fungerar dessa människogjorda människor när vi läser skönlitteratur? I kursen studeras ett urval litterära verk från olika tider med fokus på grundläggande mönster vad gäller litterär karaktärisering. Du ges även möjlighet att utveckla din förmåga att analysera, tolka och jämföra litterära texter i olika genrer. Kursen ges på distans och är uppdelad i tre delkurser som var och en fördjupar det litteraturhistoriska studiet.


Primärlitteratur:

Cervantes, Miguel de, Den snillrike riddaren Don Quijote av la Mancha , Jens Nordenhöks översättning

Defoe, Daniel, Robinson Crusoe, valfri utgåva på svenska eller engelska (dock ej barnversion/förkortad)

Kafka, Franz, Processen , övers. Blomqvist & Ågren, Lund: Novapress, Lund: 2020

Shelley, Mary, Frankenstein , valfri utgåva på svenska eller engelska

Sofokles, Konung Oidipus , valfri utgåva, finns i Litteraturens klassiker. Grekisk litteratur: Dramatik, flera utgåvor

Stridsberg, Sara, Darling River: Doloresvariationer , valfri utgåva

Woolf, Virginia, Mrs Dalloway , valfri utgåva på svenska eller engelska


Sekundärlitteratur

I bokform Bergsten, Staffan & Lars Elleström, Litteraturhistoriens grundbegrepp, Lund: Studentlitteratur, 2004

I kompendium: På nätet: Ett antal kortare texter/utdrag/artiklar tillkommer som pdf och via nätet

Delkurser

1. Fiktionella personer , 2,5 hp introducerar litteraturvetenskapliga perspektiv på och begrepp om fiktionella personer. Genom studier av olika typer av litterära texter ges en förståelse av vad begreppen innebär och hur analys och tolkning med ett sådant fokus kan ge nya perspektiv på texternas betydelse i ett historiskt perspektiv.

2. Historiskt personstudium 1: Från äldre tid till romantiken, 2,5 hp följs ett historiskt spår via studier av persongestaltningen i ett urval litterära texter från äldre tid fram till romantiken. De litterära verken diskuteras ilitteratur- och kulturhistoriska perspektiv och studenten tränas i att med fokus de fiktionella personernas uppbyggnad och funktion analysera, tolka och jämföra litterära texter.

3. Historiskt personstudium 2: Från romantiken till nutid, 2,5 hp följs ett historiskt spår via studier av persongestaltningen i ett urval litterära texter från romantiken fram till nutid. De litterära verken diskuteras i litteratur- och kulturhistoriska perspektiv och studenten tränas i att med fokus de fiktionella personernas uppbyggnad och funktion analysera, tolka och jämföra litterära texter.


____________________________________________

eller.....låta hösten komma och arbeta med keramik, måla olja igen, kolla Domestikakurser...det har blivit några stycken - 11 stycken - det finns sysselsättning även utanför akademien....nå, jag ansöker, sen får vi se....

HÖSTTERMINEN 2023 - Dante 


VÅRTERMINEN  2024 - FärgAI genererade texter >>


Kurser på universitet: Uppsala Universitet, Karlstads Universitet,Umeå Universitet, Linnéuniversitetet


Folkhögskolor: Åredalens och Malmfältens, PRO Gysinge, Folkuniversitetet Uppsala, Wik fhsk


2023

KBGAT1 - Skissteknik I min egna skisskurs sida


2022

Renässansens perspektiv 

Illustration Kurs, grundnivå • 7,5 hp • ht 2022

Praktisk arkitekturhistoria. Bebyggelseutvecklingen från 1800-talet till idag. Kurs, grundnivå • 7,5 hp • vt 2022

B-kursen konstvetenskap Teori, metod och uppsats (Saklighet och symbol: två landskapsmotiv av Gunnar Svenson m.m. dokument)


2021

Konst- och bildvetenskap II: Konst- och bildvetenskap – Konstliv, konstmuseer, konstpedagogik och offentlig konst. (dokument)

Arkitekturhistoriska speglingar av tid och rum

B-kursen Konst och visuell kultur 1870-1950.

___________________________________________

KONST studier


1.Expressionismen inom 1900-talets bildkonst  4,5 poäng. (Lars Wängdahl)

3.Svensk modernism i mellankrigstidens bildkonst  4,5 poäng. (Lars Wängdahl)

2. se ARKITEKTUR -   Gaudí, Wagner och Gropius

4. Postmodernism 5 poäng. Mycket välskrivet och intressant svar med bra exempel. Utmärkt beskrivning och karakterisering av byggnadernas formspråk som vittnar om god förståelse för både modernism och postmodernism. Bra! (Olle Wilson)
 Del B  Attributionsfrågor Som konstvetare är det viktigt att ha minnesbilder av olika verk, en kanon att referera till; fem verk från delkursens period.

Del B: 23 poäng. Mycket bra svar. Du går in på verken på ett fint karakteriserande sätt. (JL)  VG  , och Jakob Lindblad
ARKITEKTUR historia


Till minne av en stor man (To the Memory of a Great Man)

545 Youtube visningar, 16 min.,  sedan 8 maj 2014 >>

Film om dr John Löwenskjöld,

producerad till utställningen över hans minne och gärning av

International Life Assurance Company 1972.


Idé, manus, regi: Björn Lövin


Producenter: Roy Andersson och Kalle Boman

Projektledare: Bo Jonsson

Foto: Lasse Swanberg

Klippning: Kalle Boman

Medverkande:

Olle Björklund,

Peter Cowie,

Lars-Olof Löthwall,

Björn Lövin,

Peter Starck,

Anita Wall
En idé för C uppsats:

BJÖRN LÖVIN

Klas Östergrens "Större trygghet aldrig fanns" är mycket underhållande och träffsäker." "En bruten kanslisvenska" som erbjuder en påfrestande men i längden fullständigt fängslande läsning." ""Större trygghet aldrig fanns" är en finurligromansom avtäcker det moderna Sveriges inte alltid trevliga aspekter."


Man kunde kalla romanen för en adaption, baserad som den är på en utställning av konstnären Björn Lövin, först visad på Göteborgs konsthall 1972. Utställningen In Memoriam kretsade kring det fiktiva försäkringsföretaget ILAC och dess grundare John Löwenskjöld. I en kortfilm beskrev Lövin hur denna kontroversiella entreprenör hade organiserat en kooperativ gemenskap, för att sedan falla offer för en lönnmördares kulor på Bremens flygplats. Aftonbladet >>Klas Östergren: "Björn Lövins konst har satt spår i mig" SR  35 min - lör 15 okt 2022 kl 06.00
Konstnären Björn Lövins sätt att skapa fiktiva verkligheter har fascinerat Klas Östergren ända sedan första gången han såg "In memoriam" 1973: "Jag har insett, att det är så har jag skrivit många av mina böcker!" >>Moderna Museet >>

Konstnären Björn Lövin var tidigt ute med konceptkonst och stora installationer, varav tre omfattande miljöer nu har återskapats på Moderna museet. DN >>PRESSMEDDELANDE -12 NOVEMBER 2008

IN MEMORIAM
Lördag 15 november, 14:00
Björn Lövins installationer från det tidiga 1970-talet är unika
för svensk konst från denna tid. Trots detta är kunskapen om
honom och hans verk liten. Till utställningen History Acts har
Göteborgs Konsthall rekonstruerat verket In Memoriam.
Denna process inleddes med en jakt på information men det
skulle visa sig att det fanns väldigt lite dokumentation att ta
del av. Andréas Hagström, som lett researcharbetet, pratar
om Björn Lövin, verket In Memoriam och arbetet med att
rekonstruera detta verk, som första gången visades på
Göteborgs Konsthall 1972. >>PRESSMEDDELANDE - 6 AUGUSTI 2014 

Avesta Art Academy Afton om Björn Lövin med Kalle Boman >>


Jakob Zetterström som kände Björn och hans kontnärskap väl var curator.Om Björn Lövin på Konst i Gryt sommaren 2014 av Jakob Zetterström


© www.enflo.one - Sidan uppdaterad 6 mars 2024