STUDIER

STUDIER- Illustration

konsthistoriska/konstvetenskapliga studier, distans

pågående 2022     anmälningar för vt 2023


Uppsala Universitet

A-kursen Kurs, grundnivå • 30,0 hp • lå 2020-2021

Arkitekturhistoriska speglingar av tid och rum. Kurs, grundnivå • 7,5 hp • ht 2021

Renässansens perspektiv  Kurs, avancerad nivå • 7,5 hp ht 202


Karlstads Universitet 

Konst- och bildvetenskap II:  Konst- och bildvetenskap – Konstliv, konstmuseer, konstpedagogik och offentlig konst. (dokument) Kurs, grundnivå • 7,5 hp • vt 2021 

++  KBGAT1 - Skissteknik I 7,5 hp,vecka 3–22 16/1-2/6  25%

++ KAU-41369 - Fotografins filosofi I: Introduktion 7,5 hp 16 jan - 2 juni  25%


Umeå Universitet 

B-kursen Konst och visuell kultur 1870-1950. Kurs, grundnivå • 7,5 hp • ht 2021

Teori, metod och uppsats (Saklighet och symbol: två landskapsmotiv av Gunnar Svenson  m.m. dokument) Kurs, grundnivå • 15,0 hp • vt 2022 


Linnéuniversitetet 

Praktisk arkitekturhistoria. Bebyggelseutvecklingen från 1800-talet till idag (dokument) Kurs, grundnivå • 7,5 hp • vt 2022

Illustration I Kurs, grundnivå • 7,5 hp ht 2022

++ LNU-09537 - Arkitektur och design 7,5hp 16 jan-26 mars 50%

++ LNU-09539 - Bild- och miljögestaltning under 1900-talet och 2000-talets början 7,5hp 27 mars- 4 juni  50%

++ LNU-09587 - Utomeuropeisk konst, bild, arkitektur och design 7,5hp 27 mars -4 juni 50%

______________________________________________

Åredalens Folkhögskola Samtidskonst   2019-2020

Malmfältens Folkhögskola Konst  fortsättning VT-20 

PRO Gysinge Folkhögskola konsthistorskt måleri, 2 veckors påskkurser, årligen 2014-2019 planer inför hösten  2023

Konstvetenskap C distans i Uppsala

Moment 1: Teori och metod

Gombrich, E. HArt and illusion : a study in the psychology of pictorial representation

6. ed.: London: Phaidon Press, 2002

Se bibliotekets söktjänst

Obligatorisk

Kjørup, Søren Torhell, Sven-Erik Människovetenskaperna : problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori

2., [rev. och uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

Se bibliotekets söktjänst

Obligatorisk


Kompendium 1: Ett antal vetenskapliga recensioner om ca. 20 sidor. Kompendiet ställs samman ur Högskolebibliotekets fulltextdatabaser.
Kompendium 2: Studenten läser antingen ett bildinriktat eller ett arkitekturinriktat kompendium med texter som har olika metodologiska och teoretiska utgångspunk-ter men med ett likartat tema. Kompendiet ställs samman ur Högskolebibliotekets fulltextdatabaser.


Moment 2: Läsmoment

A. Studenten väljer två titlar ur nedanstående lista. Verken finns i många utgåvor, sidantalet varierar.

On the art of building in ten books Alberti, Leon Battista Rykwert, Joseph; Leach, Neil; Tavernor, Robert

Cambridge, Mass.: MIT Press, cop. 1991

(De Re Aedificatoria) (1485).

Se bibliotekets söktjänst

Obligatorisk

Alberti, Leon Battista On painting

London: Penguin, 1991, cop. 1972

(Della pittura) (1436).

Se bibliotekets söktjänst

Obligatorisk

Cennini, Cennino Mottez, Victor; Möller, Sigurd Boken om målarkonsten

[Ny utg.]: Stockholm: Till & från förl., 2000

(Il libro dell'arte della pittura) (1437).

Se bibliotekets söktjänst

Obligatorisk

Josephson, Ragnar Konstverkets födelse

Stockholm: Natur o. Kultur, 1940

Se bibliotekets söktjänst

Obligatorisk

J: s originellaste arbete är nog ändå Konstverkets födelse (1940). Han företog sig här att följa konstverks tillblivelse inom skulptur och måleri från tidiga skisser fram till det färdiga verket. Skisser av ofärdiga verk, som strömmat till hans stiftelse Arkiv för dekorativ konst, gav honom till en del material; eljest gav honom konsthistorien rika ämnen till betraktelse. Den konstnärliga och vetenskapliga arbetsprocessen hade tidigare varit föremål för föga intresse. En sådan undersökning hotade omhuldade deterministiska principer. Tidigare hade visserligen romantiska kritiker patetiskt talat om snille och inspiration, men de hade inte brytt sig om att fråga efter, hur det gick till. J fann, att där förekom åtskilliga former av psykisk aktivitet. Han konstaterade, att under det konstnärliga arbetet skedde plötsliga tillskott av nya och besläktade känslor, former, tankar som gav större klarhet, insikt eller djup, en utbrytning av det mindre samhöriga, en sammansmältning — av Freud kallad förtätning — av besläktade gestalter och känslor. Han betonar, att i det konstnärliga arbetet föreligger från början en konstnärlig avsikt, som skiljer det från det övriga psykiska skeendet. Två grundfakta förekommer vid ett konstnärligt verks tillblivelse, dels traditionens makt, dels ett nytt inslag. Var konstnär utgår från en given artistisk form eller tradition, men han blir likväl konstnär först genom införandet av nyhet, nyskapelse i den förefintliga formen. Konstnären stannar eljest vid kopia. SBL


Ruskin, John The seven lamps of architecture : [Illustr.]

London: 1849

Se bibliotekets söktjänst

Obligatorisk

Vitruvius, ; Mårtelius, Johan Dalgren, Birgitta Om arkitektur : tio böcker

Rev. pocket utg.: Stockholm: Dymling, 2009

Se bibliotekets söktjänst

Obligatorisk


Ytterligare valbara titlar kan tillkomma.


B. Studenten väljer utöver vad som nämnts under A två svenska doktorsavhandlingar i konstvetenskap.1. Sagan i nordisk sekelskifteskonst: en motivhistorisk och ideologisk undersökning

Rossholm Lagerlöf, Margaretha

Stockholms universitet. 1974 (Svenska) Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)Ort, förlag, år, upplaga, sidorStockholm: Stockholms universitet , 1974. , s. 395  PDF (Not accessible to users outside Sweden)


2. Föreningen Original-Träsnitt. Grafik och grafiker på ett tidigt modernistiskt konstfält,

Wallin Wictorin, Margareta, 1958- (författare)
ISBN 9173464929, Publicerad: Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, 2004 Svenska 448 s. Bok Avhandling (Diss. Göteborg : Univ., 2004)


Tidigt nätverk för trägrafiker Träsnittskonstnären Anna Sahlström från Utterbyn utanför Torsby i Värmland deltog i början av 1900-talet i träsnittsutställningar i olika svenska och utländska städer som t.ex. Stockholm, Göteborg, München, Paris, Wien och San Francisco, och hennes bilder spreds över världen. Hur kunde Anna kunde hålla så livlig kontakt med konstvärlden trots att hon bodde långt från den tidens konstcentra? Margareta Wallin Wictorin fann förklaringen i att hon var medlem i Föreningen Original-Träsnitt.Detta nätverk bildades år 1912 på initiativ av stockholmskonstnärerna Harriet Sundström och Artur Sahlén. Fram till år 1947, då nätverket uppgick i Grafiska Sällskapet, kom föreningen att omfatta totalt 27 medlemmar från olika delar av landet. Relativt många var kvinnor, och flera av dem, t.ex. Elsa Björkman-Goldschmidt och Ragnhild Nordensten, hörde även ihop med den informella gruppering som brukar kallas Klaraparnassen. Bland de tidiga medlemmarna återfanns även Elsa Nordström (dotter till Karl och Tekla Nordström), göteborgskonstnärinnan Siri Magnus-Lagercrantz och värmlänningen Sigge Bergström. Med tiden tillkom bland annat skåningarna Gerda Nordling, Hugo Gehlin och Pär Siegård, samt dalkarlen Jerk Werkmäster. Föreningen Original-Träsnitt utgjorde en del av den europeiska originalgrafik-rörelsen. Man lanserade sina bilder som konst med hänvisning till att man gjorde originalgrafik, inte reproduktioner av andras bilder. Tidigare hade träsnitt i stor utsträckning använts som reproduktionsteknik för illustrationer i tidningar och tidskrifter, men den funktionen hade nu tagits över av fotografiska metoder. Detta var utgångspunkt för Föreningen Original-Träsnitts lansering av träsnittet på det svenska konstfältet. Hur man gick tillväga, och huruvida man lyckades, framgår av avhandlingen, som även ger en karaktärisering av det svenska konstfältet under ett tidigt modernistiskt skede.1910-talet var ett årtionde då flera olika modernistiska konstriktningar lanserades i Sverige. Att även det svenska träsnittet var ett medium för utövande av tidiga modernistiska formspråk har knappast uppmärksammats tidigare. Ofta har konsthistorieskrivningen koncentrerat sig på måleriets roll inom modernismen, och när det gäller bilden av den svenska konstgrafiken under 1900-talet har den ofta präglats av etsning och litografi. I avhandlingen visas hur Föreningen Original-Träsnitts medlemmar utformade sina bilder, och i vilka sammanhang de förekom. Den ger också en inblick i hur det kunde vara att arbeta och uppträda som konstnär vid den här tiden, särskilt som kvinna.Avhandlingens titel: Föreningen Original-Träsnitt. Grafik och grafiker på ett tidigt modernistiskt konstfält.


Disputationen äger rum fredagen den 7 maj 2004 kl. 13.15 Opponent: Dr. phil. Cecilia Lengefeld Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6 Närmare upplysningar kan fås av Margareta Wallin Wictorin, mobil 073-930 79 48,e-post margareta.wallin.wictorin@arthist.gu.se

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/16172/gupea_2077_16172_2.txt?sequence=2&isAllowed=y3. Det mångfaldigade originalet : studier i originalgrafikbegreppets uppkomst, teori och användning / Jan af Burén.Burén, Jan af,1942- (författare)ISBN9177985559Publicerad: Stockholm : Carlsson, 1992Tillverkad: Borås : Centraltr. Svenska 293 s. Bok Avhandling(Diss. Stockholm : Univ.)   PDF (Not accessible to users outside Sweden)

Moment 3: Uppsats

Kurslitteratur bestäms av ansvarig handledare efter samråd med studenten och i enlighet med vad genomförandet av uppsatsarbetet kräver.