arkitektur

ARKITEKTURHISTORIA

ArkDes samlingar  på DigitaltMuseum - ritningar, fotografier, dokument och modeller. 

Samlingarna ger information om svensk arkitektur i första hand från tiden 1900 och framåt.

https://digitaltmuseum.se/owners/S-ARK


”Arkitekter verksamma i Sverige” innehåller information om arkitekter och deras verksamhet. Materialet är hämtat från Arkitektregistret som sammanställdes av Arkitekturmuseet under 1990-talet. Grunden för detta arbete var de register som byggdes upp av dåvarande professorn i arkitekturens teori och historia vid Chalmers, arkitekten Björn Linn (1933-2011), och arkitekten och arkitekturhistorikern Rasmus Wærn (f. 1961). Materialet har sedan kompletterats…

https://kulturnav.org/2b7670e1-b44e-4064-817d-27834b03067c


Europeana 
En europeisk databas med böcker, fotografier, film och skulpturer från flera europeiska gallerier, bibliotek, arkiv och museum.

https://www.europeana.eu/sv/search?query=Arkitektur-%20och%20designcentrum


Arkitekter och arkitektkontor i ArkDes samlingar 
Alfabetiskt register över arkitekter och andra upphovsmän som finns företrädda i ArkDes samlingar i forma av ritningar, fotografier, skriftliga dokument och modeller.   https://arkdes.se/arkitekter-och-arkitektkontor-i-arkdes-samlingar/


Arkitekturportalen från Wikipedia 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Arkitektur


några TV program 

Byggnaderna som förändrade staden

När man skildrar byggnadsarkitektur utgår man ofta från väldigt speciella och unika byggnadsverk. Här porträtteras istället de byggnader som vi rör oss i till vardags: de som vi bor och arbetar i, de vi besöker när vi blir sjuka och de vi samlas i när vi ska roa oss. Här möter du till exempel sjukhus, radhus, kontor och köpcentrum.

https://urplay.se/serie/213021-byggnaderna-som-forandrade-staden


Hayden, H. (ed.) 2019. Kontextualisering. Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap: 2. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/baw License: CC-BY 4.0


Dr. Rachel Boyd, "Andrea della Robbia’s bambini at the Ospedale degli Innocenti, Florence," in Smarthistory, March 29, 2021, accessed September 21, 2021, https://smarthistory.org/andrea-della-robbia-bambini-ospedale-degli-innocenti/.


Konstvetenskap A - Föreläsning, Roussina Roussinova, Introduktion till moment 2 samt renässansens arkitektur, 2020-11-02  

00:42:00 om HITTEBARNSHUSET

https://uppsala.instructure.com/courses/22763/files/1226793/download?download_frd=1

PDF med bilder till samma föreläsning

https://uppsala.instructure.com/courses/22763/files/1226771/download?wrap=1


VÄRN


Docomomo International is a non-profit organization dedicated to documentation and conservation of buildings, sites and neighborhoods of the Modern Movement. >>


The International Union of Architects (UIA) was founded in Lausanne, Switzerland on June 28th 1948 to unite the architects of the world through a federation of their national organizations. From the 27 delegations present at the founding assembly, the UIA has grown to encompass the key professional organisations and architects in 115 countries and territories worldwide. >>


ICOMOS is a non-governmental international organisation dedicated to the conservation of the world's monuments and sites. >>


Rävjägaren 

Gustav Bergström bor på Gärdet och älskar originalfönster, tar strid mot Stockholms förfulning; i ett decennium har Gustav Bergström skrivit om arkitektur, inredning, byggnadsvård och Stockholmshistoria >>

fb >>


Fördjupningsuppgiftnr 1 i kursen Arkitekturhistoriska speglingar i tid och rum (ur Jakob Lindblads instruktioner på Canvas)


Välj en byggnad,

HITTEBSARNSHUSET  Ospedale degli Innocenti 


en som är från den tid som delkurs 1 omfattar - det vill säga en byggnad som tillkommit från antiken till 1700-talet-gärna någon du har mött underkursen, men någon annan byggnad går också bra.


Är det en stor och sammansatt byggnad kan du välja ut en eller några delar av den.

FASADEN


Ange vad byggnaden heter eller brukar kallas och vilken ort den finns på. Återgekort om tillkomst tidoch ev. viktiga förändringar, samt om det finns uppgifter om t.ex. arkitekt eller byggherre. (Skriv gärna en not,inom parentes eller som fotnot,om varifrån uppgiften kommer.)


Välj alltså ett hus och ange vilket det är.


Presentera kort byggnadens huvudform, dvs.(i den mån det går) material, våningar, placering, planens huvuddisposition.Detta påverkas såklart utifrån vad du får framför uppgifter.Håll dock bakgrundskällorna på en lagom nivå.Sök inte reda på all litteratur du kan finna. Du skall inte visa upp ett utförligt referat utan främst göra en egen analys utifrån din egen kunskap.Men försök även om du kanske bara har någon enstaka bild att utgå ifrån. Ett tips är att inte vara för detaljerad utan att börja relativt översiktligt, annars blir beskrivningen för tungrodd att skriva. Tänk på att gå från stort till smått, från exteriör till interiör.(Se mer om beskrivning längre ner.)

Illustrera med foton, om det går.


–Här skall du alltså försöka karakterisera, ge en någorlunda rättvisande bild av vad det är för slags hus.Du behöver inte säga allt som går att se, utan bara så mycket att det går att få en uppfattning om vad det är för hus.


 Så det viktigaste: Gör en analysav byggnadens form med hjälp av arkitekturhistoriska referenser.


Här är det meningen att du skall vara rätt utförlig och hellre vara lite kreativ och vidtänkt i dina associationer. Tanken är att du skall anknyta och försöka förklara din byggnad genom att associera den till olika arkitekturhistoriska stilar och exempel. Dettaangreppssättutgår ifrån att alla byggnaders arkitektur på något sätt är ett resultat av vad som byggts tidigare.Hur ska detta gå till? Välj ut några verk från andra tider, förslagsvis tre till fyra stycken, och jämför ditt exempel mot dem på ett fruktbart sätt. Verken får gärna vara från kurslitteraturen, men kan också vara från nätet, från din dagliga omgivning, från grannskapet till ditt valda hus.(Ha gärna med dem på bild.)Vilka likheter finns och vilka skillnader? Sätt sedan ditt hus i relation till litteraturen du läst. Kan litteraturen ge uppslag till utsagor kring ditt valda hus, eller handlar de om helt olika saker? Kommentera! Briljera med de kunskaper du lärt dig av litteraturen!–Jämför alltså ditt valda hus med andra och med kurslitteraturen.


Varför denna uppgift?

Tanken är att du skall visa en färdighet i att kunna analysera en byggnad utifrån arkitekturhistoriska perspektiv, det vill säga kunna sätta in den i ett sammanhang där det utgör en länk i ett arkitekturhistoriskt äventyr. Arkitekturhistoria är, liksom all historia, något som kan läsas ut, tolkas och beskrivas på olika sätt. Det kan vara som att berätta om något man har upplevt.  Gör det trovärdigt, det ska hänga ihop och som kännas rimlig.


 Kursen har givit ett underlag för kunskaper om skeden i arkitekturens historia samt olika exempel på att sätta in byggnaders utformning i en arkitektonisk ”kommunikation” utifrån förebilder och utvecklingstendenser.


Hur kommunicerar din byggnad med, t.ex. genom att ta upp motiv och formtraditioner eller att använda sig av uttryck som förekom i arkitekturen och som användes även i en senare tid.En viktig sak med uppgiften är också att öva upp och visa din förmåga att se och sätta ord på saker, såväl formdetaljer eller material som t.ex. den förmodade mentaliteten eller sociala ambitionen hos personerna bakom det.


 Sammanfatta kort vilket material som dominerar (trä, murverk, fasader i plåt på en stomme av annat material, betongelement, tältduk på bärande stolpar av aluminium –ibland kanske man får nöja sig med att ange fasadmaterialet: puts på okänd underkonstruktion). Beskrivningar ser olika ut beroende på byggnad och på vad man är ute efter. Ofta kan det vara bra att fundera kring vilken målgrupp, vilket syfte man har eller vilka frågor man vill att ens beskrivning skall besvara. Här gäller det att förmedla en kort allmänt hållen orientering om vad det är för en typ av byggnad för en allmänt intresserad person med ungefär samma kunskaper om byggnader som du. Det är inte främst för en teknisk beskrivning för en byggfirma som skall bygga om, inte för en byggnadsarkeolog som söker medeltida murverk, inte för en fastighetsspekulant som vill kunna beräkna kommande underhållskostnader som du skriver. Kanske inte denna gång i alla fall. Ofta är det bra att tänka ut en målgrupp eller kanske konkret person som man skriver för. Här är det kanske en person eller grupp som inte kan så mycket om din byggnad, men däremot känner igen sig om vi talar om Palladio, om 1900-talets arkitektur, om det Sutton tar upp och om det som just du tillägnat dig av kurslitteraturen och föreläsningarna.


Ange hur många våningar (på ett ungefär) och karakterisera planformen om det går (t.ex. ett samlat rum–rektangulärt, runt, oregelbundet –eller kanske sammansatt av flera mindre rum som i ett bostadshus –är de t.ex. symmetriskt eller asymmetriskt organiserade).


Ange några uppgifter som kan ge en datering, ev. namn på arkitekt, tillkomst-eller förändringshistoria.


Ange vad den har för funktion, eller har haft ifall den har bytt funktion.


Redogör för dessa uppgifter utifrån vad som går att få fram utan alltför stora efterforskningar. Men –viktigt –presentationen skall inte bli för lång.


Råd kring arkitekturhistoriska referenser.Försök att vara så konkret som möjligt, att ha tydligt angivna byggnader, gärna återgivna i bild. Var lite djärv! Försiktighet är klädsamt och en vetenskaplig dygd, men djärva antaganden har betydelse i vetenskapliga sammanhang för att formulera frågeställningar och för att våga pröva nya vägar att undersöka. Ord som ”troligen”, ”sannolikt”, ”möjligen”, ”förmodligen”, ”hypotetiskt” och ”gissningsvis” kan inte användas nog ofta.


Vanligt är att peka ut likheter. Men även olikheter kan också bidra till vår kunskap om den materiella verklighet vi har runt i kring oss, eller åtminstone hamnar inför vår blick.


Vilka jämförelser är givande?


Man kan egentligen jämföra formen på allt. Att jämföra är ett sätt att belysa vad som är kännetecknande, karakteristiskt, vanligt eller ovanligt i det man beskådar. Givande resultat ger jämförelsen när man upplever att de gör så att man ser nya och kanske intressanta saker som man inte såg från början.


Att jämföra formen på en höna och ett ägg kanske inte ger så mycket för de är så olika. (Däremot kan detuppmuntra till vissa reflexioner kring tillvaron och dess cykler.) Men jämför man form och färg på ett äpple och ett päron kommer man se att de har vissa allmänna likheter till färg och ytkaraktär, men olika huvudform. Efter ett tag kanske man också ser variationer i skalets mönster och

struktur. (Sedan är smaken olika, men här håller vi oss främst till det vi kan se med vår syn, inte de andra sinnena smak,doft och känsel.)


KØN OG ARKITEKTUR: CAFX PÅ LOUISIANA

 • Dato
  Søndag 10. oktober
 • Tid
  Kl. 11:30 - 17:55
 • Sted
  Koncertsalen
 • Pris
  Kr. 20

Temadag i forbindelse med arkitekturfestivalen med foredrag om arkitektur og feminisme, inkluderende byrum og historiens g(l)emte kvindelige arkitekter. Du kan også se det stilistiske mesterværk 'Far from Heaven' med Juliane Moore i hovedrollen samt en helt ny portrætfilm om den fremtrædende danske arkitekt Dorte Mandrup.

RESERVER PLADS

Pris: Kr. 20 ekskl. entré til museet

ÅBEN, TRYG BY

Årets Copenhagen Architecture Festival, CAFx, har fokus på diversitet, mangfoldighed og fællesskaber. Et særligt fokusområde er derfor køn og arkitektur. Hvordan kan arkitekturen og byudviklingen bidrage konkret i forhold til, at man skal kunne færdes sikkert og ligeværdigt i byrummet?

Hvordan kan arkitektur og byplanlægning understøtte mennesker i prekære livssituationer og give rum til minoriteter? Hvordan skaber vi en tryg, åben by og inkluderende offentlige rum i en tid, hvor mange (nye stemmer) udtrykker, at de føler sig underrepræsenterede og diskrimineret hver dag, f.eks. i institutionernes strukturer, offentlige rum og diskurser om tilhørsforhold, hjem, normer for opførsel m.m.?

SØNDAGENS PROGRAM

11.30-12.30: Forelæsning ved det Berlin-baserede kollektiv Soft Agency om feminisme i arkitekturen. Arkitekter lærer ofte, at alt er arkitektur: At de er oplært i en disciplin uden grænser, som rækker ud i alle aspekter af livet. Feminismen har stillet spørgsmålstegn, udfordret og udvidet denne opfattelse gennem en lang række eksperimenter, der adresser hvem der har lov til at bygge og hvordan. Soft Agency tager os med på en tour de force gennem feministiske metoder og ideologier med udgangspunkt i deres egen praksis. På engelsk.

12.35-13.05: Design-kollektivet CoUrban fortæller om deres arbejde med at skabe mere (køns)inklusive byrum i København og dermed skabe en større diversitet af brugere og aktiviteter i byen. På engelsk.

13.05–13.30 PAUSE

13.30-15.25: Se filmen Far from Heaven af Todd Haynes, hvor vi følger Julianne Moore i et tilsyneladende perfekt forstadsliv som hjemmegående husmor i 50’ernes USA. Filmen introduceres af CoUrban.
(Todd Haynes, 2002 / Engelsk med danske tekster / 115 minutter inkl. Introduktion)

15.40-16.35: Forskningsgruppen ‘Kvinder i dansk arkitektur’ vil fortælle om deres arbejde med at genskrive dansk arkitekturhistorie ved at inkludere de g(l)emte kvinder og deres bidrag til dansk arkitektur, landskabsarkitektur og planlægning.

16.40-17.55: Dagen afsluttes med visningen af den helt nye portrætfilm ‘Another Kind of Knowledge’ om arkitekten Dorte Mandrup. Filmen bygger på samtaler, der siden 2017 har åbnet for både indre og ydre landskaber, og som er en fascinerende fortælling om arkitekturens væsen og vilkår i dag.
(Marc-Christoph Wagner, 2021 / dansk m. engelsk tekst / 75 min.)