alberti

Nätbaserat material
Albertis arkitektur:http://www.greatbuildings.com/architects/Leon_Battista_Alberti.html(Länkar till en extern sida.)


Albertis traktat en viktig källa till vår förståelse av renässansens perspektiv

och hur den tidens konstnärer arbetade med perspektivet.


Diskussion
Vem var Leon Battista Alberti (ca 1404-1472)?

Ja, inte var han det som jag hittills trott - en tidig, lite obemärkt, arkitekt, i skuggan av de STORA namnen Brunelleschi, Masaccio, Piero della Francesca, Donatello.... i ungrenässansen (ja, jag hade inte riktig koll på hans årtal ens)

nu vet jag bättre! wikipedia


författare, konstnär, arkitekt, poet, präst, lingvist, filosof och kryptograf; kort sagt ett universalgeni ( excellerar inom flera specialistområden. Ett fåtal personer har kapacitet att bli universalgenier, kännetecknande är hög intelligens, motivation, nyfikenhet och inspiration. Begreppet har sitt ursprung i Italien under renässansen.


Urtypen för uomo universale, den förste teoretikern inom humanistisk konst och en av renässansens mest begåvade verksam inom många områden, arkitektur, teoretiker, kalligrafi arkeologi, restauration, stadsplanering, han förkroppsligar i högsta grad, före Leonardo, den allsidiga intellektuellens humanistiska ideal. Alberti skrev om vitt skilda ämnen, alltifrån komedier som Philodoxeos, Intercoenales och Momus, moralfilosofi som De Iciarchia, Della famiglia, Della tranquilità dell'animo och Theogenio till traktater som De re aedificatoria, De statua och den här behandlade Della Pittura. Utöver dessa publikationer var Alberti verksam som arkitekt i Ferrara, Florens, Mantua, Rimini och Urbino.

Italian city-states wiki

NE


Alberti[albɛʹrti],Leon Battista,född 14 februari 1404, död 25 april 1472, italiensk arkitekt, skulptör och konstteoretiker.Alberti var en mångsidig humanist och renässansens förste betydande arkitekt. Som kansliskrivare hos påven EugeniusIV begav sig Alberti 1434 till Florens, där han kom i kontakt med de ledande konstnärerna. År 1436 gav han ut den banbrytande traktatenDella pittura(’Om måleriet’), i vilken renässansens upptäckt av det matematiska centralperspektivet för första gången omnämns. I detta verk grundlades den akademiska konsttraditionen och genom det bidrog Alberti till konstnärens sociala upphöjelse. Han insisterade på att konstnären är humanist och vetenskapsman i aristotelisk anda. I sin traktat lade han även fram en revolutionerande färgsystematik och kopplade samman färgläran med centralperspektivets lagar till utförliga anvisningar för den aktive konstnären. Alberti var dock främst teoretiker och själv föga intresserad av det praktiska utförandet. Också som arkitekt betraktade Alberti sin uppgift som idégivarens och inte som hantverkarens eller byggmästarens. Han skrev även en traktat över skulpturkonsten.

Avgörande inflytande på Albertis arkitektur fick hans uppmätningar och utgrävningar av ruiner i Rom och hans planer på att restaurera dessa. Det antika temat tog Alberti upp då kyrkan San Francesco i Rimini byggdes om till ett minnestempel för Sigismondo Malatesta 1450. Alberti anknöt där till den romerska antikens akvedukter och stadsportar. Han ritade även fasaden till Palazzo Rucellai i Florens (uppfört 1445–70), där de olika våningarna markeras av över varandra placerade pilasterordningar. De antika elementen utnyttjade han på ett friare sätt i fasaden till Santa Maria Novella i Florens (1460–67). De voluter som innefattar övervåningen är geniala nyskapelser, som kom att bli ett typbildande schema för kyrkor i katolska länder. Till Albertis mera betydande arbeten räknas också Sant’Andrea i Mantua (påbörjad 1472), där hans syntes av central- och långkyrka kan sägas föregripa den sena renässansens och tidiga barockens kyrkorum.

Med sitt väldiga arbete i tio böcker om byggnadskonstenDe re ædificatoria(färdigt 1452 och tryckt för första gången 1485) kom Alberti att i avgörande grad påverka renässansens och barockens uppfattning av arkitekturen. I detta arbete, med Vitruvius som förebild, framstår Alberti i lika hög grad som stadsplanerare och diskuterar anläggandet av den ideala staden; allt från dess olika behov till hur dessa skulle uppfyllas genom rationella lösningar.

http://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/leon-battista-alberti (hämtad 2022-09-01)


trilogin om de stora konsterna

De Statue

De re aedificatoria (arkitektur) och

De pictura (målning),

där Alberti samlade, rationellt arrangerade dem, alla teorier relaterade till renässansens konstnärliga innovationer, och ritade också. på en omtolkningskritik av klassiska källor. De Statue särskiljs från de två andra för sin korthet , för den lägre teoretiska ambitionen och för en viss dunkelhet i språket.  Det bör noteras att Alberti, med denna avhandling, är en av de första att erkänna skulpturens intellektuella värdighet, tidigare alltid betingad av fördomen mot en sådan  aktivitet.


De pictura (eller Om måleri) är en avhandling om måleri skriven av Leon Battista Alberti. Enligt några nyare studier skrevs den först i folkmun, 1435, tillägnad Filippo Brunelleschi, och senare på latin, berikande den med nya reflektioner, korrigeringar av tidigare fel och förtydliganden.


Här närmade han sig de florentinska innovatörernas verk (Filippo Brunelleschi, Donatello och Masaccio), som han delade intresset för humanism och klassisk konst med. Alberti var den

 • första som gav ett skriftligt teoretiskt arrangemang till dessa mästares innovationer inom de konstnärliga disciplinerna.


De pictura var den första behandlingen av en konstnärlig disciplin

 • inte bara avsedd som en manuell teknik, utan också som en intellektuell och kulturell forskning, 


och det skulle vara svårt att föreställa sig utanför det extraordinära florentinska sammanhanget och skriven av en annan författare än Alberti, en stor intellektuell humanist, men en konstnär själv, även om hans verksamhet inom den figurativa konstens område fortfarande ska demonstreras, trots föga smickrande referenser från Vasari. Särskilt i De pictura satte

 • Alberti sig för att ge en regel och ett arrangemang åt de figurativa konsterna, även genom geometri, och förmodligen med didaktiska syften.Avhandlingen innehöll därför

 • en analys av all hittills känd teknik och bildteori,

med en systematisk karaktär som överträffade de tidigare medeltida handböckerna och verk som Konstens bok av Cennino Cennini några decennier tidigare.Alberti föddes i Genua i en florentinsk adelsfamilj som sedan 1387 levde i exil (förvisad från Florens) i Genua . När familjen kunde återvända till Florens (1429 - 1434??) fick Alberti tillgång till stadens stora arkitektur och konst. Efter studier i Padua och Bologna tjänstgjorde han som påvlig sekreterare från år 1432. 


avhandlingar om måleri, skulptur och arkitektur, samt verksam i områdena juridik, filosofi, matematik och naturvetenskap.


Alberti uttrycker en fullt humanistisk "filosofisk" synpunkt, som återkommer i alla hans verk av moralisk natur och som består i övertygelsen att människorna är ansvariga för sitt eget öde och att dygden är inneboende i människan och måste uppnås genom flit. , vilja och förnuft


 I Florens känner han till Brunelleschis arbete och skapar den första i en serie byggnader som kommer att vara en parameter för strukturell och dekorativ stringens för kommande generationer


: Palazzo Rucellai och fasaden på Santa Maria Novella. Bland mognadens mästerverk kommer då Malatesta-templet i Rimini och kyrkorna San Sebastiano och Sant'Andrea i Mantua.


Förutom att experimentera med att måla och skulptur designade han stora kyrkor i de norditalienska städerna Rimini och Mantua. Han fungerade också som arkitektonisk rådgivare åt påven Nicholas V.


I måleritraktaten Della Pittura beskrivs hur bilder är uppbyggda av former, färger, förkortningar, kompositioner och olika perspektiv.

De pictura representerar den första behandlingen av en konstnärlig disciplin inte bara avsedd som en manuell teknik, utan också som en intellektuell och kulturell forskning, och det skulle vara svårt att föreställa sig det utanför det extraordinära florentinska sammanhanget och skriven av en annan författare än Alberti, en stor humanistisk intellektuell och konstnär, han själv, även om hans verksamhet inom den figurativa konstens område — redan bevittnat (om än på föga smickrande sätt) av Vasari — måste minskas. 

Avhandlingen är organiserad i tre "böcker"

 • Den första innehåller den äldsta behandlingen av perspektiv.

  om den tvådimensionella reduktionen av den tredimensionella verkligheten och innehåller en av de första direkta behandlingarna till allmänheten av det geometriska linjära perspektivet  utvecklat runt 1416, av Filippo Brunelleschi, som fick stor kredit för upptäckten. , gå så långt som att tillägna hela verket i översättningen av 1436. Brunelleschi-tekniken bestod i huvudsak i att dela upp synfältet inom ett rutnät, med innehållet i de enskilda fälten som sedan lämpligen projicerades på målningen genom en geometrisk konstruktion. Detta krävde bestämning av en optimal synvinkel för betraktaren och endast om målningen observerades från det förväntade avståndet var det möjligt att få en förbättrad syn. Alberti gjorde metoden mer flexibel och tänkte på bildrepresentationen som en del av den optiska pyramiden och observationspunkten kopplad till försvinnningspunkten som ligger på horisontlinjen. Vid flyktpunkten konvergerar alla linjer vinkelräta mot målningens plan.
Avhandlingens tredje bok innehåller allmänna betraktelser om konstnärens yrke och är ett av de ögonblick då man tänker sig en ny bild av konstnären, uppfattad som en intellektuell i alla avseenden.
Notera i avhandlingen några hänvisningar till Vitruvius som kan tyda på att Alberti haft ett intresse för arkitektur sedan 30-talet av 1400-talet.
 • I den andra boken behandlar Alberti "omskrivning, komposition och mottagning av ljus", det vill säga de tre principer som reglerar målarkonsten:circumscriptio består i att spåra konturerna av kropparna;compositio är dragningen av de linjer som förenar kropparnas konturer och därför bildscenens narrativa disposition, vars betydelse här för första gången uttrycks med full intellektuell klarhet;receptio luminum handlar om färger och ljus
  Compositio, centralt inslag i Alberts behandling, var spårningen av de linjer som förenar kropparnas konturer, det vill säga bildscenens sammansättning;
  Receptio luminum, tar hänsyn till färger och ljus.


 • Den tredje boken relaterar till figuren av målaren vars roll hävdas som en sann konstnär och inte bara som hantverkare. Med denna avhandling kommer Alberti att påverka inte bara renässansen utan allt som skulle ha sagts om måleri fram till våra dagar, allmänna betraktelser om konstnärens yrke och är ett av de ögonblick då man tänker sig en ny bild av konstnären, uppfattad som en intellektuell i alla avseenden. Notera i avhandlingen några hänvisningar till Vitruvius som kan tyda på att Alberti haft ett intresse för arkitektur sedan 1430-talet.läs mer...kommentarer av K Nyberg - Leon Battista Alberti, Om målarkonsten, pdf,  .  Väl bevandrad i latin och grekiska fick Alberti aldrig en formell arkitektutbildning. Hans arkitektoniska idéer var en produkt av hans egna studier och forskning,


Borsi säger att Albertis skrifter om arkitektur fortsätter att påverka modern och samtida arkitektur:

 • Wrights organism och naturdyrkan,
 • van der Mies prydliga klassicism,
 • Le Corbusier och Kahns reglerande konturerna och antropomorfa, harmoniska, modulära systemen i .

 • återupplivande av det "antika" är alla element som frestar en att spåra Albertis inflytande på modern arkitektur.Albertis två främsta arkitektoniska skrifter är "De Pictura" (1435), där han med eftertryck förklarar måleriets betydelse som bas för arkitekturen och "De Re Aedificatoria" (1450) hans teoretiska mästerverk. Liksom Vitruvius "Tio böcker om arkitektur" var "De Re Aedificatoria" indelad i tio böcker. Till skillnad från Vitruvius bok berättade Albertis arkitekter hur byggnader skulle byggas, inte hur de byggdes. "De Re Aedificatoria" förblev den klassiska avhandlingen om arkitektur från 1500-talet fram till 1700-talet.San Sebastiano, Mantua, Italy, 1459 >>

Building Type church
Construction Systembearing masonry
Climate mediterranean
Context urban
Style Renaissanc

"Albertis kyrkor i Mantua, designade för markis Ludovico Gonzaga, är omtolkningar av kyrklig arkitektur i antika termer. San Sebastiano är en votivkyrka med grekiska kors upphöjd över en hög krypta packad med bryggor. Fasaden (trapporna är moderna) är en tillplattad tempelfront artikulerad med fyra pilastrar, det centrala fönstret bryter in i frontonen. Det är en förbryllande struktur, aldrig färdigställd och försämrad av 1900-talsrestaureringar."

— Sir Banister Fletcher. Arkitekturens historia. diskussion p854.


Den ofullbordade Tempio Malatestiano i Rimini (1450) var den första byggnaden som Alberti ritade och försökte bygga utifrån sina arkitektoniska principer. Fram till den punkten var Albertis arkitektoniska erfarenhet rent teoretisk. Fasaden på Santa Maria Novella (1458-71) anses vara hans största bedrift eftersom den låter de redan existerande och nytillkomna delarna av byggnaden smälta samman till ett tydligt uttryck för hans nya principer.


S. Maria Novella

 Florence, 1456 to 1470
Building Type church
Construction Systembearing masonry
Climate mediterranean
Context urban
Style Gothic with Italian Renaissance facade
Notes Original Latin cross plan church by Fra Sisto and Fra Ristoro, 1278 to 1350. Renaissance facade by Alberti, begun 1456.


Vid Santa Maria Novella, Florens, mellan (1448–70) konstruerades den övre fasaden efter Albertis design. Det var en utmanande uppgift, eftersom den lägre nivån redan hade tre dörröppningar och sex gotiska nischer som innehöll gravar och använde den polykroma marmor som är typisk för florentinska kyrkor, som San Miniato al Monte och Baptisteriet i Florens. Designen innehåller också ett okulärt fönster som redan var på plats. Alberti introducerade klassiska särdrag runt portiken och spred polykromin över hela fasaden på ett sätt som inkluderar klassiska proportioner och element som pilastrar, taklister och en fronton i klassisk stil, prydd med en solstråle i tesser, snarare än skulptur. Det mest kända kännetecknet för denna typiskt kyrka med sidoskepp är det sätt på vilket Alberti har löst problemet med att visuellt överbrygga de olika nivåerna i mittskeppet och mycket lägre sidoskepp. Han använde två stora rullar, som skulle bli ett standardinslag i kyrkfasader i senare renässans-, barock- och klassiska kyrkobyggnader.kommentar
"... Designad på 1450-talet, [fasaden på Santa Maria Novella] fullbordade exteriören av en medeltida kyrka, och ändå har den med rätta beskrivits som en 'stor renässansexponent för klassisk erytmi', för dess dimensioner är alla bundna till varandra i förhållandet 1:2 av musikalen Octave. Marmorpanelerna, som ger en mosaikliknande effekt av diskreta färgfläckar på medeltida italienska kyrkor... här bidrar till en känsla av rytmisk, geometrisk enhet..."

— Joan Gadol. Leon Battista Alberti, universell man från den tidiga renässansen. Chicago: University of Chicago Press, 1969. s112.

"Från Trecento-kampanjen ärvde Alberti gravnischerna med spetsiga bågar, sidoportalerna också omslutna av gotiska ramar och den geometriskt mönstrade grön- och vita marmorbeklädnaden. Det var denna biokromatism - toskansk romansk ursprung och aldrig i onåd i Florens -att Alberti valde som utgångspunkt för beklädnadssystemet för denna nya fasad (ca 1456-70). Över den lade han en serie höga och smala valv för att tillgodose den vertikala accenten av de gotiska lämningarna. Bågen och huvudstäderna. av den förlovade ordningen formade han på ett sätt som inte var gotiskt utan romansk-antik, vilket möjliggjorde införandet av det auktoritativa klassiska språket vid ingången, bestående av räfflade pilastrar inramade av ädla kolonner på höga dadoer - detta som en hyllning till det romerska Pantheon, ett monument uttömmande studerat av 'arkeologen' Alberti."

— Marvin Trachtenberg och Isabelle Hyman. Arkitektur: från förhistoria till postmodernism. sid 293-4.S. Andrea, i Mantua, Italy 1470 to 1476
Building Type church
Construction System brick bearing masonry and stucco
Climate mediterranean
Context urban
StyleEarly Renaissance
Notes tremendous interior vault on thick side arches

 Kommentar
"...[Det] uttalade arkitektoniska syftet, att i kyrkans rumsliga form schematisera den immanenta, harmoniska världens ordning, fann majestätisk förverkligande i Albertis egen kyrka Sant' Andrea i Mantua. Detta var hans sista arkitektoniska verk. .. och den genomför dessa teoretiska idéer med perfekt konstnärlig klarhet."

— Joan Gadol. Leon Battista Alberti, universell man från den tidiga renässansen. Chicago: University of Chicago Press, 1969. s135.

"På fasaden kombinerade [Ablerti] två av sina gamla favoritbilder - den pedimenterade tempelfronten (pilastrar, entablaturer, trabeation och triangulära fronton) och den triadiska triumfbågen (bågformad mittsektion och nedre portaler på vardera sidan). Fasadens höjd är lika med dess bredd, men långhusets tunnvalv nådde en bra bit över frontonens spets, som också övergicks av en stor baldakin över långhusets fönster, Alberti tog därför avstånd från fasaden från kroppen. av kyrkan genom att förvandla den till en oberoende narthex en vik djup (vilket Michelangelo skulle göra 1516 i sin modell för fasaden av S. Lorenzo) med sitt eget system av tunnvalv i kistor och en design som kombinerar bilden av en triumf. båge med den av en klassisk tempelfront."

— Marvin Trachtenberg och Isabelle Hyman. Arkitektur: från förhistoria till postmodernism. sid 295-6.


Målning wiki
Giorgio Vasari, som hävdade att historiska framsteg inom konsten nådde sin höjdpunkt i Michelangelo, betonade Albertis vetenskapliga prestationer, inte hans konstnärliga talanger: "Han ägnade sin tid åt att ta reda på om världen och studera proportionerna av antikviteter; men framför allt att följa hans naturliga geni, han koncentrerade sig på att skriva snarare än på tillämpat arbete."[11] Leonardo, som ironiskt nog kallade sig "en obildad person" (omo senza lettere), följde Alberti i uppfattningen att måleri är vetenskap. Men som vetenskapsman var Leonardo mer empirisk än Alberti, som var teoretiker och inte hade liknande intresse för praktiken. Alberti trodde på idealisk skönhet, men Leonardo fyllde sina anteckningsböcker med observationer om mänskliga proportioner, sida efter sida, och slutade med hans berömda teckning av den vitruvianska mannen, en mänsklig figur relaterad till en kvadrat och en cirkel.

I On Painting använder Alberti uttrycket "Vi målare", men som målare, eller skulptör, var han en dilettant. "I målningen uppnådde Alberti ingenting av någon större betydelse eller skönhet", skrev Vasari.[11] "De mycket få målningarna av honom som finns kvar är långt ifrån perfekta, men det är inte förvånande eftersom han ägnade sig mer åt sina studier än åt teckning." Jacob Burckhardt framställde Alberti i The Civilization of the Renaissance in Italy som ett verkligt universellt geni. "Och Leonardo Da Vinci var för Alberti som avslutare till nybörjaren, som mästare för dilettanten. Skulle bara att Vasaris verk här kompletterades med en beskrivning som den av Alberti! De kolossala konturerna av Leonardos natur kan aldrig bli mer än dunkla. och avlägset befruktad."

Alberti sägs förekomma i Mantegnas stora fresker i Camera degli Sposi, som den äldre mannen klädd i mörkröda kläder, som viskar i örat på Ludovico Gonzaga, härskaren över Mantua.

I Albertis självporträtt, en stor plakett, är han klädd som en romare. Till vänster om hans profil finns ett bevingat öga. På baksidan är frågan, Quid tum? (vad då), hämtat från Virgils Eclogues: "Så vad, om Amyntas är mörk? (quid tum si fuscus Amyntas?) Violer är svarta och hyacinter är svarta."


Denna brons, ovala medaljong visar profilen av en man vänd mot vår vänstra sida, hans huvud och nacke fyller utrymmet. Han har kort vågigt hår och en lång spetsig näsa. Han tittar stadigt i fjärran till vänster om oss, och hans läppar är stängda. Hans plagg sveper sig runt nacken och är knuten vid strupen. De versaler "L BAP" löper vertikalt upp nära kanten på medaljongen i utrymmet bakom hans hals till höger om oss. En symbol under hakan till vänster om oss består av en vinge som är välvd över ett stiliserat öga. Ljusa glittrar på den djupbruna bronsytan, särskilt på framsidan av hakan, kinderna och pannan, och i hans hackiga hår.
Denna brons är troligen gjuten från en vaxmodell, i form och design inspirerad av en antik
Romersk snidad pärla. Vecken runt halsen tyder på klassisk draperi. Den tätt beskurna lock av hår kan förknippas både med romerska och mitten av femtonde-talet stilar. Dess fluffiga tofsar
minns manen av Albertis namne, lejonet (leone).

De rena, kontinuerliga linjerna, det stolt lyfta huvudet och den avlägsna blicken ger Albertis drag en ädel, idealiserad karaktär. Under hakan finns hans personliga emblem, ett bevingat öga. Alberti skrev om ögat som den mest kraftfulla, snabba och värdiga av mänskliga delar, som påminner oss om att alltid vara vaksamma i jakten på det som är bra. Bilden är också tänkt att representera det allseende ögat Gud.

Leon Battista Alberti spiegato da Philippe Daverio

Leone Battista Alberti, 1404-1472, Architect and Writer on Art and Science [obverse],1446/1450 >>https://en.wikipedia.org/wiki/The_Age_of_the_Medici


Roberto Rossellini The Age of the Medici, originally released in Italy as L'età di Cosimo de Medici (The Age of Cosimo de Medici), is a 1973 3-part TV series about the Renaissance in Florence, directed by Roberto Rossellini. The series was shot in English in the hope of securing a North American release, which it failed to achieve,[1] and was later dubbed into Italian and shown on state television.


Del 1


0/5 The Age of Medici ( Part 1 of 3 )


1/5


2/5  


3/5 The Age of Medici (Part 1 of 3) Roberto Rossellini 1973 L ...


4/5 (The Age of Medici Part 1 of 3) 1973 Roberto Rossellini


5/5 The Age of Medici (Part 1 of 3) 1973 Roberto Rossellini


Del 2


0/5 The Age of Medici (Part 2 of 3)


1/5 


2/5 The Age of Medici ( Part 2 of 3 ) Roberto Rossellini 1973


3/5 The Age of Medici (Part 2 of 3) Roberto Rossellini


4/5 The Age of Medici (Part 2 of 3) Roberto Rossellini


5/5 The Age of Medici (Part 2 of 3)Del 3

--


_____________________________

History of Arch Lecture 21 Alberti >>


Alberti’s revolution in painting >>

Albertis De Pictura (Om måleriet, 1435) är den första teoretiska texten som skrivits om konst i Europa. Ursprungligen skriven på latin, men publicerad ett år senare i det italienska språket som Della Pittura (1436), var detta den första konstnärliga avhandlingen som beskrev linjärt perspektiv och är den första kända texten i Europa för att diskutera syftet med målning. Filippo Brunelleschis experiment i linjärt perspektiv hade inträffat tidigare på 1420-talet, men Alberti kodifierade dessa idéer skriftligt. Det var under sin tid i Florens som Alberti utvecklade sina tankar om måleri när han interagerade med konstnärer som Brunelleschi, Donatello, Lorenzo Ghiberti, Masaccio och andra.

Dessa konstnärer experimenterade med linjärt perspektiv innan Alberti skrev sin text, som vi ser i Masaccios fresker i Brancacci-kapellet eller Donatellos brons The Feast of Herodes. Alberti mötte förstahandsverk som Masaccios freskcykel om Sankt Peters liv där bibliska karaktärer är övertygande tredimensionella, går på fast mark och kastar skuggor och interagerar känslomässigt för att berätta en historia. Han tillägnade den italienska versionen av On Painting till konstnärerna från vilka han hade lärt sig sina praktiska idéer. Albertis avhandling var dock mer ambitiös än att bara berätta för målare hur man konstruerar ett övertygande tredimensionellt utrymme. För honom innehåller måleriet ”en gudomlig kraft som inte bara gör frånvarande män närvarande . . . men dessutom får de döda att verka nästan levande.” 
_______________________________


på italienska:

ngr Rossellini youtube 

L'età di Cosimo de Medici (1972) scena Leon Battista Alberti


L'Età di Cosimo De Medici di R. Rossellini (1972) Leon Battista Alberti e Lorenzo de Medici

Riflessioni di Leon Battista Alberti sul ruolo della conoscenza nella vita e nell'attività artistica. Il ruolo della famiglia nella crescita umana.

Leon Battista Albertis reflektioner över kunskapens roll i livet och i konstnärlig verksamhet. Familjens roll i människans utveckling.


Danaro e baratto - "L'età di Cosimo de' Medici" (1972) di Roberto Rossellini

pengar och byteshandelMassimo Brandolini  - AlbertiTill vem riktade sig Alberti med Om målarkonsten?

Hur är texten disponerad och hur åskådliggörs olika frågeställningar?
Hur konstruerar Alberti ett centralperspektiv?
Av vilka delar består målarkonsten enligt Alberti?
Vilka andra problemställningar än perspektivläran belyses i Om målarkonsten?
Vad har Om målarkonsten haft för betydelse för samtiden och eftervärlden?

 Renässansens perspektiv, UU


Efter avslutad kurs skall studenten:

• ha en allmän förståelse av perspektivteori

 • några perspektivteorier  =


• 3D-gestaltning inom den västerländska bildkonsten perioden ca 1300-1700

 • D-gestaltning på 1300-t
 • D-gestaltning på 1400-t
 • D-gestaltning på 1500-t
 • D-gestaltning på 1600-t
 • D-gestaltning på 1700-t
• ha en specifik förståelse av den italienska renässansens perspektivteori och praktik

 • exempel 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • etc ....• ha förmåga att analysera perspektiv och rumsgestaltning i tidigmoderna bilder ( från medeltidens slut (i Norden cirka år 1500) till den franska revolutionen 1789. Den utgör alltså början på nya tiden.)

• ha förmåga att relatera renässansens perspektivteori till det praktiska utförandet och till bevarade artefakter

• ha god kännedom om perspektivteori och dess historiografi och fördjupade kunskaper om delar av fältet

• ha ett kritiskt förhållningssätt till perspektivteori och dess praktiska tillämpning och historiografi

• ha insikter om fältets vetenskapliga begränsningar och möjligheter.


Innehåll

Kursen behandlar perspektivteori och praktik inom Västerlandets bildkonst, med fokus på renässansens Italien, perioden ca 1300-1700. Perspektivteori och praktik relateras till olika kulturers rumsgestaltningar inom bildkonsten. Utöver målerikonsten studeras även scenografi, skulptur, arkitektur och andra visuella medier där perspektivet spelar en central roll. I ett vidare sammanhang berörs också mentalitetshistoriska, filosofiska och naturvetenskapliga aspekter av perspektivet samt relationen till 3D-gestaltningar i digitala medier.


Startdatum: 29 augusti 2022

Slutdatum: 30 oktober 2022


Alberti, Leon Battista  On painting London: Penguin, 1991, cop. 1972 (finns även på svenska med titeln Om målarkonsten, Kulturhistoriskt bibliotek - Symposium 1996) 

Kommentarer: läs mer...kommentarer av K Nyberg - Leon Battista Alberti, Om målarkonsten, pdf

Kommentarer:Damisch, Hubert  The origin of perspective 1. pbk ed.: Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995 (finns även som pdfMonoskop, a wiki for arts and studies)

Kommentarer:Panofsky, Erwin Perspective as symbolic form New York: Zone Books, 1991 (finns även på svenska med titeln Perspektivet som symbolisk form, Kulturhistoriskt bibliotek - Symposium 1994)

Kommentarer:Digital Space and Architecture, Ingår i: International journal for digital art history 2015-vol. vol. 3 (2018) (finns även som pdf)


Sander Münster, Kristina Friedrichs, Wolfgang Hegel

3D Reconstruction Techniques as a Cultural Shift in Art History? ...... 39

Kommentarer:
Stefan Boeykens, Sanne Maekelberg, Krista de Jonge

(Re-)Creating the Past: 10 Years of Digital Historical Reconstructions Using BIM ............63

Kommentarer:
Una Ulrike Schäfer

Uncertainty Visualization and Digital 3D Modeling in Archaeology.

A Brief Introduction ........87( till 111)

Kommentarer:


Tillkommer ca. 200 sidor internetbaserat material

International journal for digital art history vol. 3 (2018)

An online book by Michael Kubovy and Christopher Tyler >>  The arrow in the eye: The Psychology of Perspective and Renaissance art

Alberti’s revolution in painting >>

Beginner’s guide: Italy in the 15th century >>The Politics of Exile in Renaissance Italy by Christine Shaw Centralperspektivet som konstrueras med en enda blickpunkt (horisontpunkt=hp) har från högrenässansen erbjudit bilder som ger en god illusion av rumsdjup. Men det låser samtidigt bilden till en symmetrisk scenliknande rumsverkan. För större bildelement som framställs snedställda utvecklades tidigt konstruktion med en blickpunkt (gränspunkt=gp) för varje sida som ses i någon förkortning, och ur detta uppstår både två- och trepunktsperspektiv.

 • elements of perspective >>
 • three point perspective >>


PERSPEKTIV


NE: perspektiv(medeltidslat.(ars) perspectiʹva’(läran om) optik’, avperspectiʹvus’genomseende’, av latinperspiʹcio’se igenom’, ’blicka in i’), uppfattningen av rumsliga förhållanden i synbilden.


1. bilder utan avsikt att skapa illusion

 • särskilda medel för att ange föremålens lägen i rummet. I medeltida bildkonst – men även i modern konst – är det vanligt medspelkortsperspektiv, även kallat överlappningsperspektiv.


2. värdeperspektiv är inte en perspektivmetod utan ett symboliskt uttrycksmedel.

 • gammalegyptiska konst - farao är störst och hans hovfolk avsevärt mindre medan soldater och bönder är mycket små, oberoende av avstånd


3. linjeperspektiv ( renässansperspektivet 1410 i Florens: Brunelleschi & Leon Battista Alberti)

ett rutnät som indelar marken i bildrummet parallellt med bildytan med linjer som tänks befinna sig på inbördes lika avstånd hela vägen från förgrunden och in till den bortersta punkt där linjen sammanfaller med horisonten. På bilden blir då avstånden mellan linjerna undan för undan allt kortare, på grund av den successiva förminskningen mot djupet. Från horisontpunkten (som också tänks motsvara ögats position i förhållande till det sedda, blickpunkten) är ett knippe linjer dragna fram mot bildytan, i första hand mot bildens hörn. De gör det möjligt att iaktta den successiva förminskningen i sidled. I tidiga renässansmålningar finns ofta ett golv av marmorkvadrater i förgrunden, lagda så att de sammanfaller med sådana regelbundna linjesekvenser, så att man i rutgolvet kan avläsa den perspektiviska förminskningen. Beroende på horisontpunktens läge på bilden talar man om grodperspektiv när allt är sett från nära markytan, kavaljersperspektiv när blickpunkten ligger över en stående betraktares, och fågelperspektiv där den är mycket hög. En blickpunkt mellan de två senare = militärperspektiv, ( barocken för bl.a. framställningar av fältslag)


4. färgperspektivet - avstånd och rumsförhållanden avspeglade sig i färgerna - 1500-talet

Nederländerna (dagsljus och belysning är viktigt för perspektivet, inte bara därför att det möjliggör illusorisk modellering utan också därför att ljuset skapar effekt av rum och rymd.

förgrunden har rika och ofta varma färger, mellanplanet kyligare och ofta tämligen mörka, samt bakgrunden blåaktiga toner i ljusa valörer.


5. luftperspektivet

formerna blir otydligare mot djupet under inflytande av atmosfärens dis och damm. klassiskt kinesiskt landskapsmåleri, som utan linjeperspektiv ändå använder sig av formernas förminskning mot djupet.

Sakral Konst i Renässans och Nutid - En Betraktelse av Piero della Francescas "Kristi Dop"

Jensen, Christina >>