hemtenta2

1. 1400-talets måleri i Italien och Flandern
Beskriv hur måleriet förändras under 1400-talet. Utgå från minst två konkreta exempel från Italien samt två från Flandern. Hur skiljer sig de konstnärliga uttrycken åt i de två regionerna? Och vilka likheter finns? Vilka var de konstnärliga innovationerna som introducerades under perioden och vilken roll fick dessa innovationer för förändringar i måleriet i respektive geografiska område?


2. Från renässans till barock i italiensk arkitektur
Beskriv de huvudsakliga förändringarna i arkitekturen i Italien, från den s.k. högrenässansen till barocken. Utgå från fyra konkreta exempel. Exemplen du väljer kan vara både sekulära och kyrkobyggnader. Ange arkitekter och placera in byggnaderna i tidsperiod och formspråk (stil). Lyft fram karakteristiska drag för varje exempel. Vilka bakomliggande estetiska principer kan identifieras? Och hur påverkar byggnadens funktion den arkitektoniska utformningen? Försök att använda relevant terminologi.


3. Bildkonst och kyrkopolitik
Beskriv reformationens och den s.k. motreformationens påverkan på det sena 1500- och 1600-talets bildkonst i Europa (utom Sverige). Utgå från fyra konkreta exempel. Hur påverkas bildkonstens motiv, former och uttryck av de förändringar som kyrkan genomgick? Och hur använde kyrkan bildkonst för sina syften? Resonera även kring relationen mellan konstnärer och beställare.


4. Drottningholms slott: konst och arkitektur i 1600- och 1700-talets Sverige
Beskriv det sena 1600- och 1700-talets konst- och arkitekturyttringar med utgångspunkt i Drottningholms slott och dess park/område. Fokusera dina svar genom att välja några av miljöerna på Drottningholm som är karaktäristiska för olika perioder. Ha dessa som utgångspunkt för diskussion kring förändringar i gestaltning, uttryck, influenser och funktion. Resonera kring hur konsten och arkitekturen förändras under tidsperioden. Och hur uttrycker konsten och arkitekturen på Drottningholm de influenser, trender, seder och tankar som fanns då i samhället i stort?

resultatet på hemtentamen 2:

Del A
Fråga 1: 4 poäng. Mycket bra, resonerande svar. Jag skulle dock även gärna ha sett lite mer om förmedlingen av (religiösa) betydelser i det flamländska måleriet, i jämförelse med den i nuvarande Italien. (RR)

Fråga 2: 5 poäng. Utmärkt! (RR)

Fråga 3: 4 poäng. Bra! Svaret vittnar om god förståelse för frågans tematik men kunde gärna ha utvecklats utvecklas något i relation till reformationens påverkan på bildkonsten (t.ex. bildtyper(genren) med utblick även till 1600-talet. (RR)

Fråga 4: 5 poäng. Mycket bra, väl genomarbetade exempel från båda århundradena där du visar på att du förstår de ideal, utländska influenser, samt det inrikespolitiska läge som påverkade konsten och platsen. (JP)

Summa poäng A: 18
Delbetyg: VG

Del B
Bild 1 - a) 1 b) 1 c) 1 d) 2 = 5
Bild 2 - a) 1 b) 1 c) 1 d) 2 = 5
Bild 3 - a) 1 b) 1 c) 1 d) 2 = 5
Bild 4 - a) 1 b) 1 c) 1 d) 2 = 5
Bild 5 - 1+1+1+2=5

Summa poäng B: 25
Delbetyg: VG

Hela tentamen
BETYG: Väl Godkänd (VG/3)